Sinh viên có thể chọn học chương trình trong nước để thay cho Học kì nước ngoài được hay không?

    Nhà trường luôn ưu tiên và khuyến khích cho sinh viên Đại học FPT có ít nhất 1 học kì học tập và làm việc tại nước ngoài để giúp sinh viên có sự trải nghiệm đa dạng trong môi trường học tập quốc tế. Tuy nhiên, nếu sinh viên có khó khăn trong việc lựa chọn học kì nước ngoài này thì có thể trình bày để nhà trường xem xét.